Historická sídla Benátky

| Historická sídla Benátky | Historické budovy Benátky | Dobová sídla Benátky | dobové budovy Benátky

Hotel Ca' dei Conti


Popis

V Ca' dei Conti zažijete jedineèný pocit spojený s pobytem ve starobylém benátském domì. Každý detail byl peèlivì studován pro oživení harmonického prostøedí tak, aby v nìm bylo možné pøíjemnì strávit èas pøi absolutní relaxaci. Typicky benátská atmosféra vytváøí dokonalý soulad mezi hotelem a mìstem: z tohoto dùvodu je Ca' dei Conti ideálním místem pro zakonèení dne.

Palác, který hostí tento prestižní benátský hotel, se honosí jistou slavnou historkou: pùvodem z XVIII. století, až do konce roku 1800 patøil šlechtì Sherimannových, arménskému rodu, který v té dobì pøesídlil do Benátek. Jejich erb lze identifikovat na vzácné podlaze haly z carrarského mramoru. Hotel, který byl nedávno restaurován, je dnes vybaven nejmodernìjším komfortem, jako napøíklad výtahem, aby svým hostùm nabídl pobyt ve znamení pohodlí.

  • Hotel Benátky
  • Hotel Benátky
  • Hotel Benátky
  • Hotel Benátky
Každý kout v Ca' dei Conti lze pøirovnat ke klenotu, který je nutno objevovat: nádherné salonky s typicky benátskou podlahou, hala, ve které lze obdivovat dva antické sloupy s øeckou hlavicí a obrubeò studnì z roku 1700 i bájeèná letní terasa, ve které si hosté mohou užívat pøíjemného poèasí a popíjet aperitivy.

Zamìstnanci hotelu jsou hostùm k plné dispozici, aby jim doporuèili trasy a restaurace nebo zarezervovali vstupenky na koncerty èi okružní prohlídku mìsta pìšky èi v gondole.


Člen
nozio
Social