Istorinė rezidencija Venecija

| Istoriniai gyvenamieji Venecijos pastatai | Venecijos epochos rezidencija | gyvenamieji Venecijos epochos pastatai

Hotel Ca' dei Conti


Aprašymas

„Ca' dei Conti“ galite išgyventi unikalias emocijas, kurias suteikia poilsis senoviniame Venecijos pastate. Kiekviena detalë buvo kruopšèiai apgalvota taip, kad uþtikrintø harmoningà aplinkà, kurioje galima ramiai ilsëtis. Tipiška viešbuèio Venecijos atmosfera puikiai dera su miestu: dël to „Ca' dei Conti“ yra ideali vieta leisti vakarus.

Rûmai, kuriuose ásikûrë šis prestiþinis Venecijos viešbutis gali didþiuotis savo garsia istorija: pastatyti XVIII amþiuje, iki XIX amþiaus jie priklausë kilmingajai armënø Sherimann šeimai, kuri tuo metu buvo ásikûrusi Venecijoje daugelá dešimtmeèiø. Beje, jø herbas puikuojasi ant prabangiø Carrara marmuro plyteliø, kuriomis išpuoštas holas. Neseniai restauruotas, šis labai komfortabilus viešbutis, kuriame árengtas liftas, gali pasiûlyti savo sveèiams atpalaiduojantá poilsá.

  • Hotel Venecija
  • Hotel Venecija
  • Hotel Venecija
  • Hotel Venecija
„Ca' dei Conti“ galima aptikti daugybæ brangenybiø: nuo nuostabiø salonø, išklotø Venecijos stiliaus plytelëmis, iki holo, kurá puošia dvi senovinës kolonos su su graikiškais kapiteliais ir papuoštos XVIII amþiaus stulpais, taip pat puikià vasaros terasà, kurioje sveèiai galës mëgautis graþiuoju metu laiku siurbèiodami aperityvà.

Viešbuèio personalas yra visiškoje keliautojø þinioje ir patars koká maršrutà pasirinkti, kà valgyti ir net kaip atlikti rezervacijas – tiek koncertams, tiek ir ekskursijoms mieste, pësèiomis ar gondola.


Narystė
nozio
Social