Viešbutis Marco Venecija

| viešbutis Venecija Atodūsių tiltas | viešbutis San Marko aikštė | Atodūsių tiltas Venecija viešbutis

Hotel Ca' dei Conti


Padėtis

Besiribojantis su išvaizdþiu Venecijos kanalu, vos keli þingsniai nuo San Marko aikštës, „Ca' dei Conti“ ásikûræs Venecijos širdyje, viename iš átaigiausiø ir charakteringiausiø miesto kvartalø. Šis elegantiškas Venecijos viešbutis yra vos kelios minutës kelio pësèiomis iki Santa Maria Formosa baþnyèios, vienos iš seniausiø Venecijoje, taip pat iki prestiþinio Querini Stampalia fondo, San Zaccaria baþnyèios ir þymiojo atodûsiø tilto. Dël strategiškai patogios vietos šalia Riva degli Schiavoni, kur sustoja daugumos linijø garlaiviai, galima lengvai pasiekti graþiausias Venecijos álankos salas, pvz., Murano, Burano ir Torcello.

  • Hotel Venecija
  • Hotel Venecija


Hotel Ca' dei Conti
Castello, 4429 - 30122 Venezia

KAIP PAS MUS ATVYKTI

Lëktuvu

Venecijos „Marko Polo“ oro uosto turite kelias galimybes atvykti á viešbutá „Ca' dei Conti“:
- privaèiu vandens taksi atvyktumëte tiesiai priešais viešbutá;
- motoriniu laiveliu „Alilaguna“ per 1 val. ir 15 min. atvyksite á stotelæ San Zaccaria. Išvykdami iš Riva degli Schiavoni vykite á Calle delle Rasse ir eikite gatve iki sankryþos su Salizada di San Provolo, èia sukite á kairæ ir toliau vykite iki Campo di San Filippo e Giacomo. Atvykæ iki Campo susiraskite gatvæ Calle Drio la Chiesa ir eikite ja. Prieš pat tiltà per Calle di fianco alla Chiesa sukite á kairæ. Praeisite po arka ir iš karto dešinëje pamatysite nedidelá privatø tiltelá, kuriuo pateksite á viešbutá.
- autobusu „Venezia Air Terminal" atvyksite iki Piazzale Roma maþdaug per 20 minuèiø. Èia persëskite á garlaivá nr. 1 ir išlipkite San Zaccaria. Išvykdami iš Riva degli Schiavoni vykite á Calle delle Rasse ir eikite gatve iki sankryþos su Salizada di San Provolo, èia sukite á kairæ ir toliau vykite iki Campo di San Filippo e Giacomo. Atvykæ iki Campo susiraskite gatvæ Calle Drio la Chiesa ir eikite ja. Prieš pat tiltà per Calle di fianco alla Chiesa sukite á kairæ. Praeisite po arka ir iš karto dešinëje pamatysite nedidelá privatø tiltelá, kuriuo pateksite á viešbutá.

Traukiniu

Išëjæ iš Venecijos traukiniø stoties sëskite á garlaivá nr. 1 ir išlipkite San Zaccaria. Išvykdami iš Riva degli Schiavoni vykite á Calle delle Rasse ir eikite gatve iki sankryþos su Salizada di San Provolo, èia sukite á kairæ ir toliau vykite iki Campo di San Filippo e Giacomo. Atvykæ iki Campo susiraskite gatvæ Calle Drio la Chiesa ir eikite ja. Prieš pat tiltà per Calle di fianco alla Chiesa sukite á kairæ. Praeisite po arka ir iš karto dešinëje pamatysite nedidelá privatø tiltelá, kuriuo pateksite á viešbutá.

Automobiliu

Atvykæ automobiliu galite já pastatyti Tronchetto arba Piazzale Roma. Pirmuoju atveju, iš Tronchetto sëskite á garlaivá nr. 2 ir išlipkite San Zaccaria, jei automobilá palikote Piazzale Roma, galite sësti á garlaivá nr. 1. Išvykdami iš Riva degli Schiavoni vykite á Calle delle Rasse ir eikite gatve iki sankryþos su Salizada di San Provolo, èia sukite á kairæ ir toliau vykite iki Campo di San Filippo e Giacomo. Atvykæ iki Campo susiraskite gatvæ Calle Drio la Chiesa ir eikite ja. Prieš pat tiltà per Calle di fianco alla Chiesa sukite á kairæ. Praeisite po arka ir iš karto dešinëje pamatysite nedidelá privatø tiltelá, kuriuo pateksite á viešbutá.


Narystė
nozio
Social

Hotel Ca' dei Conti Castello, 4429 - 30122 Veneza, Italia Tel. +39.041.2770500 Fax +39.041.2770727 info@cadeiconti.com